lisi ogon ręka wiewióra

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz
z dnia  19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

 

Dane teleadresowe jednostki

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanie ul. T. Moniuszki 4   64-000 Kościan

tel./fax.: (65) 512-14-54

Adres strony internetowej: https://przedszkole3.koscian.pl

Adres poczty internetowej: przedszkolenr3koscian@op.pl

Data publikacji strony internetowej:  rok 2014

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne:

 • grafiki/zdjęcia nie są opatrzone tekstem alternatywnym,
 • nagrane materiały filmowe nie zawierają transkrypcji,
 • nagrane materiały filmowe nie zawierają audio deskrypcji,
 • informacja o wymaganym formacie danych wprowadzanych w formularzach może być niewystarczająca,
 • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF,
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.

 

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono  na podstawie samooceny dnia 25.09.2020 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
  e-mail: przedszkolenr3koscian@op.pl , nr telefonu (65) 512-14-54.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Samorządowe przedszkole nr 3 w Kościanie mieści się w budynku przy ulicy T. Moniuszki 4.

Budynek ma trzy kondygnacje: wysoki parter i dwa piętra. Przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W przedszkolu nie ma wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami przedszkola poprzez e-mail.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego.

 

Co robimy żeby poprawić dostępność?

Planujemy w miarę możliwości doskonalić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848) oraz z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz. 1696).

 

« powrót

Nasze atuty

 • Przedszkole z tradycjami
 • Doświadczeni pedagodzy
 • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Poszerzona oferta edukacyjna
 • Serdeczna, rodzinna atmosfera
 • Bezpieczny i kolorowy plac zabaw
Galeria realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe